Find, Request books and other items

Library and Arts Services
Open Door Time

Default text size Large text size Extra large text size High contrast text


Foirm Ballraiochta

 

Tearmaí agus Coinníollacha Ballraíochta Leabharlann Éireann

Is cuid de Leabharlanna Éireann, an seirbhís leabharlainne náisiúnta, do leabharlann.  Is féidir leat dul i mbun ballraíochta i seirbhís na leabharlainne ar líne nó i do leabharlann áitiúil.  Beidh tú i do bhall san údarás ina chónaíonn tú agus beidh rochtain agat ar gach seirbhís leabharlainne poiblí in Éirinn.

Ballraíocht sa Leabharlann

Tá ballraíocht sa leabharlann saor in aisce.  Is féidir bheith mar bhall ag aois ar bith.  Má ta tú faoi bhun 18 bliain d’aois, caithfidh tú iarradh ar tuismitheoir / caomhnóir glacadh le na téarmaí agus coinníollacha ar do shon.  Ta tuismitheoirí / caomhnóirí freagrach as a bpáistí sa leabharlann, agus as roghanna na bpáistí agus an úsáid a bhainneann siad as ábhair agus seirbhísí na leabharlainne, lena n-áirítear rochtain ar an idirlíon.  Is féidir leat do bhallraíocht a athnuachan gach bliain.

Chun bheith ina bhall caithfidh duine foirm iarratais a líonadh, ar líne nó go pearsanta.  Caithfidh sé / sí dul go leabharlann agus aitheantas fótagrafach (cé tú fein) agus cruthúnas ar sheoladh reatha (cá conaíonn tú) a chur ar fáil chun ballraíocht a chur i bhfeidhm.

Is duit féin amháin do chárta leabharlainne. Ní cheart d’éinne eile úsáid a bhaint as.  Beir leat do chárta ar gach cuairt chuig an leabharlann.  Iarrtar ort foireann na leabharlainne a chur ar an eolas, chomh luath agus is féidir, má tharlaíonn aon athrú ar sonraí ballraíochta nó má cailltear cárta leabharlainne.

Coinníollacha Ballraíochta

Tabharfaidh ballraíocht cead duit seirbhísí na leabharlainne a úsáid mar seo leanas:

Aosach: Rochtain ar chnuasaigh agus seirbhísí uile na leabharlainne agus ar an idirlíon de réir na Téarmaí agus Coinníollacha a léirítear.

Páiste faoi 12: Rochtain ar leabharlann na n-óg, ar físdioscaí le grádú suas go Treoir Tuismitheora (PG), agus ar seirbhísí idirlíne do pháistí. *

Aosach Óg 12-14: Rochtain ar leabharlann na n-óg agus leabharlann na n-aosach óg, ar físdioscaí le grádú suas go 12, agus ar seirbhísí idirlíne do pháistí. *

Aosach Óg 15-17: Rochtain ar leabharlann na n-aosach, ar físdioscaí le grádú suas go 15, agus ar seirbhísí idirlíne. *

* Tá seans go mbeidh athruithe ar rochtain ar an idirlíon de réir an leabharlann a úsáidtear – seiceáil le do leabharlann áitiúil, le do thoil.

Is féidir leat uasmhéid de 12 mír a bheith ar iasacht agat ag am ar bith.

Caithfidh tú glacadh le Cód Iompair na Leabharlainne i gcónaí agus áiseanna na leabharlainne á n-úsáid agat.

Caithfidh tú chomhlíonadh le coinníollacha an Achta um Chóipcheart agus Cearta Gaolmhara 2000.

Oibríonn leabharlanna poiblí taobh istigh den creatlach reachtúil maidir le gach seirbhís, lena n-áirítear An Cód Iompair le haghaidh páistí a chosaint agus a chumhdach i leabharlanna poiblí 2014. Caithfidh úsáideoirí leabharlainne cloí le gach riachtanas comhlachaithe.

UAP

Eiseofar UAP le do chárta ballraíochta agus tú ag dul le ballraíocht sa leabharlann.  Beidh gá leis an uimhir seo chun úsáid a bhaint as aon cheann d’ár ríomhairí nó as seribhísí ar líne.

Is féidir UAP a athshochrú ar líne ag: https://librariesireland.iii.com/iii/encore/myaccount

Má dhéanann tú dearmad ar do UAP beir cruthúnas aitheantais chuig an leabharlann is cóngaraí duit agus tabharfar UAP nua duit.  Ta tú freagrach as féachaint chuige nach roinntear do UAP le h-éinne eile, agus nach scríobhtar í ar do chárta leabharlainne, nó áit ar bith eile inar féidir sábháilteacht do UAP a chur i mbaol.

Táillí agus Costais

Cuireadh deireadh le fíneáil leabharlainne i mí Eanair 2019. Leanfar le meabhrúcháin agus ríomhpoist thar téarma a sheoladh chuig baill leabharlainne chun iad a spreagadh chun míreanna a thabhairt ar ais chuig an leabharlann.

Tar éis do bhall leabharlainne an tríú meabhrúchán a fháil, cuirfear cosc ar a chárta maidir le míreanna eile, lena n-áirítear r-leabhair agus r-closleabhair, a thógáil ar iasacht nó a athnuachan.

Ní féidir pribhléidí iasachta a athbhunú go dtí go dtabharfar ar ais an mír atá thar téarma, nó go dtí go ndéanfar teagmháil le ball foirne na leabharlanna chun an chás a phlé.

Gearrfar táille ar aosaigh thar 18 maidir le míreanna aosaigh a chailltear nó go ndéantar damáiste dóibh.  Gearrfar táille maidir le míreanna a chailltear nó go ndéantar damáiste dóibh de reir chostas ceannacháin na míre.

Is féidir le pátrúin míreanna a chur in áirithe le bhailiú ag a rogha  leabharlainne.       (Tig le patrún uasmhéid de 12 mír in áirithe  a bheith aige ag am amháin ar bith).

Iarrtar ort aon táille nó costas a bhaineann le áiseanna, ábhair agus seirbhísí a úsáid, lena n-áirítear fineáil de bharr míreanna a thabhairt ar ais go déanach, a íoc go sciobtha.

 

 

An tAcht um Chosaint Sonrai 2018 (arna leasú)

RÁITEAS PRÍOBHÁIDEACHAIS

 

Cé muidne?

Is í Comhairle Contae Chill Dara (An Comhairle) an t-aonad Rialtais Áitiúil tofa go daonlathach i gContae Chill Dara, agus í freagrach as raon seirbhísí a chur ar fáil chun riachtanais eacnamaíoch, sóisialta agus cultúrtha pobail ár Chontae a shásamh. Chun na seirbhísí is éifeachtaí agus is dírithe a chur ar fáil chun riachtanais na saoránach a chomhlíonadh, beidh orainn cineálacha éagsúla faisnéise maidir le daoine agus eagraíochtaí a bhailiú, a phróiseáil agus a úsáid.  Ag braith ar an seirbhís atá á sholáthar, féadfar go n-áirítear leis an faisnéis a iarrtar ‘sonraí pearsanta’ mar a leagtar amach ins na hAchtanna um Chosaint Sonraí agus An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS), agus go mbaineann sí le h-úsáideoirí seirbhíse reatha, san am atá thart agus sa todhchaí; fostaithe reatha, san am atá thart agus ionchasacha; soláthraithe; agus baill den phobail gur féidir leo bheith i dteagmháil lenár bhfoireann. Chomh maith le seo, b’fhéidir go mbeidh ar baill foirne, ó am go h-am, cineálacha éagsúla sonraí pearsanta a bhailiú, a phróiseail agus a úsáid chun cloí le riachtanais rialála nó reachtacha nó chun gníomhartha a chur i gcrich ar mhaithe le leas an phobail.

Cén fáth go bhfuil Ráiteas Príobháideachais againn?

Cruthaíodh an ráiteas príobháideachais seo chun tiomantas na Comhairle a léiriú maidir le sonraí pearsanta go mbeidh ort a sholáthar dúinn, mar seo leanas:

 • Fuarthas iad go dlíthúil, go cothrom agus go h-oscailte.

 • Fuarthas iad le haghaidh cuspóirí sainithe, sainaithainte agus dlisteanacha amháin.

 • Próiseáladh iad le haghaidh cuspóirí atá sainaithinte againn, nó le haghaidh cuspóirí atá comhoiriúnach le na cuspóirí atá sainaithinte againn.

 • Tá siad imleor, ábhartha agus teoranta chun an méid atá riachtanach chun clói leis an cuspóir lenar bhailíodh iad.

 • Caithfear sonraí pearsanta a bhailítear agus a phróiseáltar a bheith cruinn agus iad a choimeád suas chun dáta (má’s gá).

 • Coimeádtar na sonrái chomh fada agus is gá chun cloí leis an cuspóir lenar bhailíodh iad, agus sin amháin.

   

   

 • Próiseáltar iad ar shlí a chinntíonn go bhfuil slándáil i bhfeidhm maidir leis na sonraí pearsanta, lena n-áirítear cosaint i gcoinne próiseáil neamhúdaraithe nó neamh-dhleathach.

Tá sonraí breise ar fáil inár Ráiteas Polasaí um Chosaint Sonraí ag http://kildare.ie/CountyCouncil/DataProtection/nó is féidir leat cóip crua a iarraidh ag 045 980200.

Cad í an ghníomhaíocht a luaitear sa Ráiteas Príobháideachais seo?

Foirm Ballraíochta Leabharlainne.

Cad é an bunús chun dlíthiúlacht a chur ar na sonraí pearsanta a phróiseáil?

Tá gá le próiseail chun tasc a chomhlíonadh ar mhaithe le leas an phobail nó ag éirí as údarás oifigiúil dílsithe do Chomhairle Contae Chill Dara de réir Alt 6 (1) (e) den Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí, 2016. Go sonrach, is é An tAcht Rialtais Áitiúil 2001, Alt 78, an bunús dleathach le haghaidh an próiseas seo.

Teastaíonn sonraí teagmhála uainn

Chun teagmháil a dhéanamh leat, iarrfar sonraí teaghmhála uait. Ní ghá duit sonraí teagmhála iomlán a chur ar fáil, ach má thugann tú eolas breise, mar ríomhphost, uimhir gutháin agus seoladh, beidh se níos éascaí teagmháil a dhéanamh leat.  Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhféachaimid chuige, chun do phríobháideachas a chosaint, d’aitheantas a chinntiú roimh rochtain a thabhairt ar sonraí pearsanta.  B’fhéidir, freisin, go n-úsáidfear na sonraí teagmhála seo chun d’aitheantas a chinntiú.

Cén cineál eile de sonraí pearsanta a theastaíonn uainn chun an ghníomhaíocht seo a chur i gcrích?

Céadainm, Sloinne, Bliain Breithe, Seoladh, Éirchód, Ríomhphost, Uimhir Gutháin Póca (roghnach), Síniú.

Cad a tharlóidh muna dtugtar na sonraí pearsanta?

Ní chuirfear ballraíocht leabharlainne ar fáil.

 

 

An uaimse amháin a faightear na sonraí pearsanta seo?

I gcásanna áirithe, chun cabhrú le gníomhaíocht a chur i bhfeidhm nó chun cloí le riachtanais rialála nó reachtacha, faightear sonraí pearsanta ó tríú páirtí.

NÍ BHAINEANN seo leis an gníomhaíocht seo.

An roinntear sonraí pearsanta a chuirtear ar fáil mar chuid den ghníomaíocht seo le h-eagraíochtaí eile?

B’fhéidir go mbeidh ar an Comhairle, ó am go h-am, chun cloí le h-oibligeáidí reachtúla nó rialála nó ar mhaithe le leas an phobail, sonraí pearsanta a roinnt le    h-eagraíochtaí nó eintitis eile (in Éirinn nó thar lear).  Má tharlaíonn seo, tabharfaidh an Comhairle aird ar do chearta agus ar slándáil agus sláine na sonraí, agus déanfar na sonraí a roinntear a íoslaghdú.

BAINEANN roinnt leis an gníomhaíocht seo.

Roinntear na sonraí le: Leabharlanna Údaráis Áitiúla Uile na hÉireann

aistrítear sonraí go h-aon tír eile.

Cá fhad a choimeádtar mo shonraí?

Déantar uasdátú ar bhallraíocht leabharlainne ar bhonn bhliaintiúil.  Oibríonn an earnáil Údaráis Áitiúil faoi mion-pholasaí sonraí a choimeád ina leagtar síos téarmaí ama a bhaineann le do shonraí peaarsanta a choimeád agus cad a tharlóidh dóibh tar éis an tréimhse choinneála. Tá an Beartas Náisiúnta Coinneála i leith Thaifid na nÚdarás Áitiúil le fáil ag: http://kildare.ie/CountyCouncil/DataProtection/ 

An ghá duit do thaifid a uasdátú?

Caithfidh Comhairle Contae Chill Dara cúraim réasúnacha a thabhairt chun cinntiú go bhfuil sonraí pearsanta atá againn faoinár gcustaiméirí cruinn agus suas chun dáta. Chomh maith le seo, má faightear go bhfuil sonraí atá á choimeád againn míchruinn ta sé de cheart agat é seo a cheartú.

Má feictear duit go bhfuil sonraí pearsanta atá againn fút mícheart nó gur ghá uasdátú a dhéanamh orthu (mar shampla, b’fhéidir go bhfuil athrú ar d’ainm, do sheoladh, do shonraí teagmhála etc.), déan teagmháil linn chun iad a cheartú.  Is féidir leat seo a dheanamh trí:

Scríobh chugainn ag: Comhairle Contae Chill Dara, Seirbhísí Corparáideacha, Áras Chill Dara, Páirc Uí Dhubhuí, An Nás, Co. Chill Dara. W91 X77F

 

Ríomhphost a chur chugainn ag:  customercare@kildarecoco.ie

Agus iarratas á dhéanamh agat do thaifid a uasdátú, cuir ar fáil, le do thoil, fianaise a thacaíonn le seo – mar shampla, cóip de doiciméid le do sheoladh nua, bille fóntais (Gás, Leictreachas, Guthán etc.), agus cruthúnas céannachta.

 

Do chearta

Tá sé de cheart agat cinntíocht a fháil faoi  sonraí a bhaineann leat a bheith ann, iarratas a dhéanamh ar rochtain ar sonraí pearsanta a bhaineann leat, eolas a fháil ar méid agus foinse na sonraí, agus seiceáil a dhéanamh ar a gcruinneas.

Má faightear go bhfuil sonraí againn fút mícheart, ta sé de cheart  agat é seo a cheartú – féach thuas maidir le conas do thaifid a uasdátú.

Chomh maith le seo, agus ag brath ar choinníollacha éagsúla bheith i bhfeidhm, tá sé de cheart agat cur in aghaidh nó srianadh a lorg maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil, agus iarratas a dhéanamh go scriosfar sonraí pearsanta atá á choimeád ag an gComhairle.

Tabhair faoi deara, le do thoil, go ndéanaimid bearta chun d’aitheantas a chinntiú roimh rochtain a thabhairt do sonraí pearsanta, chun do phríobháideachas a chosaint.

Chun na cearta seo a fheidhmiú logáil isteach ag http://kildare.ie/CountyCouncil/DataProtection/ , bain úsáid as ceann de na foirmeacha ag ár gcuntair nó dean teagmháil linn.  Ba cheart iarratais líonta a sheoladh ar ais chuig:

 

Comhairle Contae Chill Dara – An tOifigeach um Rochtain ar Fhaisnéis

 

  

Ceart Gearáin chuig An Coimisinéir Cosanta Sonraí

Má tá tú míshásta le toradh an freagra a fuarthas ón gComhairle, ta sé de cheart agat gearán a dhéanamh chuig An Coimisinéir Cosanta Sonraí , agus b’fhéidir go ndéanfaidh sé fiosrú ar an chás duit. Tá suíomh gréasáin na Coimisinéara Cosanta Sonraí le fáil ag www.dataprotection.ie  nó is féidir leat teagmháil a dhéanamh lena h-Oifig ag:

 

Athruithe ar an Ráiteas Príobháideachais:

B’fhéidir go ndéanfaimíd athruithe ar an Ráiteas seo.  Ma déantar athruithe léireofar iad thíos.

DÁTA UASDÁTAITHE IS DÉANAÍ: 25ú Bealtaine 2018.